مجموعه آموزشی پرند #Visual C سطح مقدماتی تا پیشرفته Visual C Sharp Full Pack

از ۲۸رای
 • مشخصات آموزش به زبان فارسی - گروه سنی: بزرگسال - نوع دیسک: DVD - تعداد دیسک: 2 حلقه - موضوع: برنامه نویسی - نسخه 2012
ناموجــود

مشخصات فنی

مجموعه آموزشی پرند #Visual C سطح مقدماتی تا پیشرفته

مشخصات

 • شماره مجوز8-02378-039747
 • مرجع صادر کنندهوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • زبانفارسی
 • گروه سنیبزرگسال
 • نوع دیسکDVD
 • تعداد دیسک2 حلقه
 • موضوعبرنامه نویسی
 • نسخه2012
 • سایر توضیحات- دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیآموزش #Visual C - دوره مقدماتی۱ -مفهوم NET.مقدمه - آشنایی با NET - .NET Framework. چیست؟2- ورود به برنامهآشنایی با Visual Studio - ایجاد یک پروژه - پانل Properties۳ - تعاریف پایهآشنایی با فضای نام - مفهوم شی گرایی و کلاس – کلاس‌ها و فضای نام۴ - قواعد کد نویسیقواعد برنامه نویسی در #C- درج توضیحات در #C۵ - شروع برنامه نویسینوشتن اولین برنامه - تغییر رنگ فرم۶ - آشنایی با انواع داده‌هاآشنایی با انواع داده‌ها۷ - آشنایی با متغیرهاتعریف متغیر - درج متغیر بدون مقدار اولیه - کلمه کلیدی Var۸ - کار با انواع داده‌هاتبدیل انواع داده به یکدیگر - انواع داده‌های عددی – داده‌های رشته‌ای و کاراکتری۹ - نکات کاربردی داده‌هانکات کاربردی داده‌ها (١) و (٢)۱۰ - میدان دید متغیرها میدان دید متغیرها۱۱ - کار با عملگرها (١)عملگرهای ریاضی - عملگرهای ++ و - - - عملگرهای ترکیبی۱۲ - کار با عملگرها (٢)دسته‌بندی عملگرها - عملگرهای تساوی - عملگرهای رابطه‌ای و منطقی - مفهوم ثابت‌ها۱۳ - کار با انواع کنترل‌ها (١)خصوصیات یک فرم - کنترل TextBox (١) - کنترل TextBox (٢) – کنترل Label۱۴ - کار با انواع کنترل‌ها (٢)کنترل ComboBox - کنترل Button (١)، (٢) و (۳) – کنترل CheckBox۱۵ - کار با انواع کنترل‌ها (۳)کنترل ListBox - کنترل PictuteBox - کنترل Timer – کنترل‌های LinkLabel و NotifyIcon – کنترل‌های MaskedTextBox و NumeticUpDown – کنترل‌های RadioButton و ProgressBar۱۶ - کار با انواع کنترل‌ها (۴)کنترل ToolTip - کنترل WebBrowser – کنترل DateTimePicker۱۷ - کار با انواع کنترل‌ها (۵)کنترل MenuStrip - کد نویسی برای منوها (١) و (٢) - کنترل ContextMenuStrip - کنترل StatusStrip - کار با خصوصیات یک کنترل۱۸ - ساختار شرطیساختارهای شرطی - دستور Else If – ساختار Switch۱۹ - ساختار تکرارساختار تکرار While - ساختار تکرار Do While – حلقه For۲۰ - مفاهیم آرایه‌هاآرایه‌ها - تعریف آرایه۲۱ - کار با آرایه‌هادسترسی به اعضای آرایه - پیمایش آرایه توسط دستور For - نکات تکمیلی آرایه‌ها - کپی کردن آرایه‌ها۲۲ - دستور Foreachپیمایش آرایه با Foreach - ساختار Foreach۲۳ – آرایه‌های چند بعدیآرایه‌های چند بعدی - خواندن آرایه توسط دستور For - خواندن آرایه توسط دستور Foreach – آرایه‌های سه بعدی۲۴ – آزمون‌های عملیشامل ۶ دوره آزمون۲۵ – آزمون‌های تستیشامل ۶۰ عدد تستآموزش #Visual C - دوره متوسط۱ - متدهامتدها۲ - متدهای غیربازگشتیمتد غیربازگشتی بدون آرگومان (١) و (٢) - متد غیر بازگشتی با آرگومان (١) و (٢)۳ - متدهای بازگشتیمتد بازگشتی بدون آرگومان (١) و (٢) - متد بازگشتی با آرگومان (١) و (٢)۴ - مفهوم : Method Overloadingمفهوم Method Overloading - متدهایی با تعداد پارامترهای متفاوت۵ - دستورات Catchدستورات Try Catch - دستورات Catch متوالی۶ - مدیریت خطاهاکلاس Exception - کلمه کلیدی Throw – بلوک Finally۷ - مفاهیم شی گراییشی گرایی - مفهوم کپسولی بودن۸ – کلاس‌ها و شی گرایینمونه سازی - افزودن فیلد Speed - افزودن متد Accelerate – خاصیت‌های خواندنی - نوشتنی - افزودن خاصیت درها۹ - مفاهیم تکمیلی شی گراییمفهوم متدهای سازنده - مفهوم وراثت - Override کردن متدها۱۰ - مفهوم چند شکلیمفهوم چند شکلی (١) و (٢)۱۱ - پایگاه دادهمفاهیم پایگاه داده - کار با SQL Server - ایجاد یک پایگاه داده۱۲ – روش‌های ایجاد جداولایجاد جداول خالی - ایجاد جدول توسط Query - ایجاد سایر جداول۱۳ - ویرایش جداولایجاد ارتباط میان جداول - اضافه کردن رکوردها - دسترسی به پایگاه داده از طریق C#۱۴ - مفهوم ADO.NETآشنایی با ADO.NET - اشیا و متدهای ADO.NET۱۵ - پر کردن DataGrid هاپر کردن DataGrid ها (١) و (٢)۱۶ - اتصال به پایگاه دادهاتصال به پایگاه داده توسط متدها (١) و (٢)۱۷ - کار با ADO.NETایجاد کد Insert در ADO.NET - نکات امنیتی برنامه - تنظیم TabIndex - کنترل نوع داده۱۸ - کد دکمه‌ها در ADO.NETایجاد کد Delete در AAO.NET - ایجاد کد Update در AAO.NET - ایجاد کد Search در AAO.NET - ایجاد کد Refresh در AAO.NET -۱۹ - اتصال C# به بانک اطلاعاتیاتصال C# به بانک اطلاعاتی (١)، (٢) و (٣)۲۰ - مبانی LINQ مفهوم LINQ - کار با LINQ - کد پر کردن Grid۲۱ - کد دکمه‌ها در LINQایجاد کد Save در LINQ - ایجاد کد Delete در LINQ - ایجاد کد Update در LINQ - ایجاد سایر کدها در LINQ ۲۲ - مبانی EMDآشنایی با EMD - نمایش اطلاعات در Grid۲۳ - کد دکمه‌ها در EMDایجاد کد Save در EMD - ایجاد کد Delete در EMD - ایجاد سایر کدها در EMD۲۴ – آزمون‌های عملیشامل ۶ دوره آزمون۲۵ – آزمون‌های تستیشامل ۶۰ عدد تستآموزش #Visual C - دوره پیشرفته۱ – شمارنده‌هاکار با شمارنده‌ها - نمایش عددی شمارنده‌ها۲ - ساختارهاساختارها۳ - گزارش گیریآشنایی با گزارش گیری - ارسال پارامتر به گزارش۴ - کار با DLL ایجاد یک DLL - استفاده از DLL۵ - کار با فایل‌های XMLنوشتن اطلاعات در فایل XML - خواندن اطلاعات از فایل XML – پیاده‌سازی کد دکمه Delete۶ - کار با Threadهامفهوم Thread - کار با Thread۷ - اجرای Threadهااجرای متوالی Threadها - اجرای همزمان Threadها۸ - پارامترهای Thread هاافزودن پارامتر به متد - ارسال پارامتر به برنامه۹ - انواع و وضعیت Thread هاانواع Thread - تغییر وضعیت Thread - دسترسی به یک منبع مشترک۱۰ - پروژه (فارسی سازی)نمایش تاریخ شمسی - صفحه کلید فارسی۱۱ - پروژه (پاک کردن TextBox)پاک کردن TextBoxها (١) و (٢)۱۲ - پروژه (جدا کردن اعداد و تاریخ)جدا کردن اعداد به صورت سه رقمی - درج Slash در تاریخ۱۳ - پروژه (نمایش اطلاعات)نمایش پیام بر اساس محتوای TextBox - به دست آوردن نام کاربری۱۴ - پروژه (دستورات Login)Login در محیط DataSet (١) و (٢)۱۵ - پروژه (کنترل تصاویر)کنترل نمایش تصاویر (١) و (٢) - نمایش تصویر بر اساس کد۱۶ - پروژه (طراحی و فراخوانی ماشین حساب)طراحی ماشین حساب - فراخوانی ماشین حساب ویندوز۱۷ - پروژه (مثال‌های کاربردی)ارتباط کلیدهای Tab و Enter - در تغییر رنگ فرم توسط کاربر - ارسال اطلاعات جدول به Excel - پر کردن ProgressBar - استفاده از کنترل NotifyIcon۱۸ – توابع APIفایل‌های DLL حاوی توابع API - کنترل نحوه نمایش فرم توسط تابع API۱۹ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۱)ایجاد جدول پرسنل - بررسی کنترل‌های فرم - دکمه انتخاب تصویر پرسنل – دکمه Save۲۰ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۲)تنظیم TabIndex - متد خالی کردن فرم - خالی کردن PictureBox - فعال و غیرفعال کردن دکمه‌ها - نمایش رکوردها در Grid۲۱ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۳)دکمه Delete - دکمه Search - کد مربوط به ComboBox۲۲ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۴)دکمه Update – دکمه Refresh۲۳ - ایجاد برنامه تحت شبکهایجاد برنامه تحت شبکه۲۴- آزمون‌های عملیشامل ۶ دوره آزمون۲۵ – آزمون‌های تستیشامل ۶۰ عدد تست

امتیاز کاربران به: مجموعه آموزشی پرند #Visual C سطح مقدماتی تا پیشرفته

/ ۵

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از دیجی کالا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

نظرات کاربران

مرتب سازی بر اساس:
    

   پرسش خود را مطرح نماییدلطفا متن پرسش را وارد نمایید

   با انتخاب دکمه “ثبت پرسش”، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در دیجی کالا اعلام می کنم.

   پرسش ها و پاسخ ها

   مرتب سازی بر اساس: