شرایط بازنشر محتوا

هر گونه کپی‌برداری جزئی یا کلی از مطالب دیجی‌کالا مگ بدون کسب مجوز کتبی ممنوع است و در صورت تخلف دیجی‌کالا مگ حق پیگیری حقوقی را برای خود محفوظ می‌داند. در صورت تمایل به کسب مجوز بازنشر محتوای دیجی‌کالا مگ درخواست خود را به آدرس mag@digikala.com ارسال کنید.