Destiny 2

قسمت دوم Destiny سعی کرده است تا تمام و کمال مشکلات بازی اول را برطرف کند. این بار با قصه‌ای بسیار خوب و شخصیت‌هایی بهتری مواجه هستیم و روند بازی شگفت‌انگیز دستینی هم در قسمت دوم، پیشرفت‌های بسیاری پیدا کرده است. تیراندازی هنوز هم بهترین بخش بازی است، ولی کوئست‌ها و مراحل تازه‌ای به دستینی ۲ آمده‌اند. بازی کردن دستینی ۲ با دوستان راحت‌تر از قبل شده است و می‌توان حتی برای انجام Raidهای سخت بازی، از کسانی که نمی‌شناسید کمک بگیرید.

۵۴ مطلب موجود است.